خانه و جهان - رابیندرانات‌تاگور

ما زن ها هرگز مردان را نخواهیم شناخت.
آنان هنگامی که در دنبال کردن کاری مصمم اند هرگز در خرد کردن قلب ها تردیدی به خود راه نمی دهند تا جاده ای را که می خواهند ارابه شان را از آن عبور بدهند، هموار کنند.

نوشتن دیدگاه