خانه و جهان - رابیندرانات‌تاگور

درس بزرگي كه از سراسر تاريخ گرفته مي شود اين است: آنچه مي توانم از ديگران به زور بگيرم در واقع به خود من تعلق دارد!

نوشتن دیدگاه