خانه و جهان - رابیندرانات‌تاگور

خانه و جهان رمانی از رابیندرانات‌تاگور می باشد. داستان ‌از زبان سه راوی: نی کیل از شاهزادگان وطن دوست و ثروتمندان هندی، بملا همسرش و سندیپ مردی که می خواهد هند را تغییر دهد، روايت مي شود. روایتی از تماس سنتهای گذشته و آداب تجدد خواهانه با يكديگر.

خانه و جهان - رابیندرانات‌تاگور

 

ما زن ها هرگز مردان را نخواهیم شناخت.
آنان هنگامی که در دنبال کردن کاری مصمم اند هرگز در خرد کردن قلب ها تردیدی به خود راه نمی دهند تا جاده ای را که می خواهند ارابه شان را از آن عبور بدهند، هموار کنند.

درس بزرگي كه از سراسر تاريخ گرفته مي شود اين است: آنچه مي توانم از ديگران به زور بگيرم در واقع به خود من تعلق دارد!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب خانه و جهان - رابیندرانات‌تاگور