کلیدر - محمود دولت‌آبادی

کلیدر رمان بلند ده جلدی ، مشهورترین اثر محمود دولت‌آبادی است.
کلیدر بر اساس حوادث واقعی نگاشته شده است. سرگذشت جوانی به نام گل‌محمد که برای رهایی دهقانان فقیر و عشایر از ظلم و جور اربابان و خانان علیه حکومت به پا می‌خیزد و ...

کلیدر - محمود دولت‌آبادی

پنداری که مرگ، هرچه بیشتر به درون زندگی آدم رخنه می‌کند، آدم بیشتر از او می‌پرهیزد. چندان که حتی نادیده و نابوده‌اش می‌انگارد. بیش از همه، آدمی در ذلت و خواری از مرگ و مردن گریزان است و هر چند مرگ را به زبان آرزو کند اما آن را باور نمی‌دارد

آینه را می‌خواهند با گل خاکستر خراش بیندازند و خرابش کنند. دل کور دارند. غافل از اینکه خاکستر، صیقل می‌دهد آینه را...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب کلیدر - محمود دولت‌آبادی