نامه های سرگردان - کارو دِردِریان

نامه های سرگردان شامل پانزده نامه و سی ترانه از کارو دِردِریان است.

درمقدمه کتاب آمده است: این نامه ها ، انعکاس بلافصل یک روح ناراحت است و بنابراین نه میتواند بر شخصییت کسی بیفزاید و نه به شخصیت کسی لطمه بزنند.
دیگر هیچ.

نامه های سرگردان

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب نامه های سرگردان - کارو دِردِریان