کلمات - ژان پل سارتر

«کلمات» زندگی‌نامه خودنوشت ژان پل سارتر تا سن ده سالگی است. زمانی که بعد از مرگ پدر، همراه مادرش (آن-ماری) به خانۀ پدری برمی گردد. 

کلمات - ژان پل سارتر

از اینکه هم نوعان من فردای روزی که جسد مرا بخاک سپردند مرا از یاد میبرند اهمیتی قائل نیستم زیرا تا زمانی که آنها زنده هستند من در آنها نفوذ خواهم داشت بی آنکه وجودم را درک کنند، گمنام خواهم بود همانطوریکه وجود من از آثار و کردار میلیاردها بشری که بدست مرگ سپرده شده و گمنام مرده اند تابنده است، من نیز در وجود یک یک هم نوعان خود بدون اینکه نام و نشانی داشته باشم حضور خواهم داشت.
بشر موقعی به نابودی نزدیک می شود و از بین می رود که آثار گذشته هایش نیست و نابود بشوند.

نویسندگان کهنه کار، هنگامیکه با تبریک و تمجید مردم مواجه می شوند و عظمت و اهمیت نخستین اثر خود را از زبان آنان می شنوند رنجیده خاطر و ملول می گردند، و من بیش از آنها در برابر چنین وضعی افسرده میگردم، بهترین اثر من کتابی است که می نویسم و به مجردی که این اثر پایان پذیرد نوبت آخرین آنها خواهد رسید.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب کلمات - ژان پل سارتر