خيانت اينشتين - اریک امانوئل اشمیت

اینشتین: در زندگیم سه حقارت بزرگ رو شناختم، بیماری، پیری و نادانی. خوشبختانه چیزی فراتر از این سه وجود داره.
دوره گرد: چه چیزی؟
اینشتین: مرگ. مثل یک بدهی قدیمی نزدیک میشه، بالاخره موفق به پرداختش می شم...

نوشتن دیدگاه