خيانت اينشتين - اریک امانوئل اشمیت

خيانت اينشتين "4"

اینشتین: ابلهانه س!
دوره گرد: ابلهانه س، پس اهمیتی نداره.
اینشتین: چیزی که ابلهانه س اهمیت زیادی داره، زیرا بلاهت شانس بیشتری برای باور شدن و تکرار شدن داره، تا جایی که تبدیل به چیزی عادی بشه و رنگ حقیقت به خود بگیره. شکافتن اتم آسون تر از تعصبه.