خيانت اينشتين - اریک امانوئل اشمیت

دوره گرد: آقای اینشتین، شما خیلی اتفاقاتو به دل می گیرید. کسی از شما نخواسته که بار انسانیت رو به دوش بکشید.
اینشتین: من اصلاً استعداد بی خیالی رو ندارم. دنیا رو کسانی که بدی می کنن نابود نمی کنن، کسایی که بی تفاوت تماشا می کنن، نابود می کنن.

نوشتن دیدگاه