خيانت اينشتين - اریک امانوئل اشمیت

خيانت اينشتين "2"

دوره گرد: اوه! تو آلمان کتابای شما رو تو ملأ عام سوزوندن؟
اینشتین: لذت بردم از این افتخار. هیتلر اگر قادره نوشته های ما رو خاکستر کنه، اندیشه رو نمیتونه بسوزونه، چون اندیشه آتیشه.