کسب و کار میسیز وارن - جورج برنارد شاو

«کسب و کار میسیز وارن» نوشتۀ جرج برنارد شاو  نمایش‌نامه ای در چهار پرده‌ است. خانم وارن به همراه «جورج کرافتس» کسب و کاری نامشروع دارند و دختر خانم وارون (ویوی) بعد از مدتها از این موضوع مطلع می شود و...

کسب و کار میسیز وارن - جورج برنارد شاو

ویوی: بفرمائید بنشینید، اگر اجازه بفرمائید، دلم می خواهد از دو موضوع در گفتگوی با من صحبتی به میان نیاید، یکی از آنها (خطاب به فرانک) آرزوی عشق است، به هر شکل و صورتی که باشد و دیگری(خطاب به پرد) عشق و زیبائی است.
فرانک: من تا زمانی که شما تغییر عقیده نداده اید، همیشه مجرد خواهم ماند. پرد جان موضوع را عوض کن و دربارۀ چیز دیگری فصاحت به خرج بده.
پرد: متاسفم که هیچ چیز دیگری در دنیا باقی نمی ماند که من دربارۀ آن بتوانم صحبت کنم.

فرانک: خانم وارون، من حاضر نیستم از «ویوی» دست بردارم، حتی محض خاطر شما.
و از آنجا که شما بلاشک در نظر دارید، نقشه های دیگری برای او طرح کنید، من خود در اولین فرصت با او در میان خواهم گذارد.
آنکس که نتواند دل به دریا زند تا هرچه دارد دو برابر کند یا یکباره از دست بدهد، یا از سرنوشت خود در بیم است یا خویش را هیچ سزاوار نمی داند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب کسب و کار میسیز وارن - جورج برنارد شاو