جاناتان مرغ دریایی - ریچارد باخ

جاناتان مرغ دریایی اثری از ریچارد باخ، داستان یک مرغ دریایی به نام جاناتان است؛ او تلاش می کند که در اوج پرواز کند و پرواز در ارتفاع اندک آن هیجان آموختن درون جاناتان را فروکش نمی کند او تصمیم خود را می‌گیرد و خود را برای رفتن در راهی سخت و دشوار آماده می‌کند. او تمام رسم های پرندگان را برای رسیدن به تجربه نو می شکند، هر چند می داند این امر به طرد شدنش منجر خواهد شد اما باز خسته نشده و حتی تنهایی نیز بر او چیره نمی شود.

جاناتان مرغ دریایی - ریچارد باخ

او از چیزهاي بسیار ساده می گفت، اینکه هر پرنده اي حق دارد پرواز کند، که آزادي سرشت طبیعی اوست و باید هر چه را مانع این آزادي است کنار گذاشت، آداب و رسوم، خرافات یا هر محدودیتی.
صدایی از میان جمعیت آمد: «حتی اگر قانون فوج باشد »
جاناتان پاسخ داد: «تنها قانون حقیقی آن است که به آزادي رهنمون شود. هیچ قانون دیگري وجود»

یکی از مرغان دریایی گفت:ما تبعیدي هستیم و نمی توانیم خودمان را مجبور به رفتن به جایی کنیم که از ما استقبال نمی شود، می توانیم؟
جاناتان گفت: «ما آزادیم هر جا که می خواهیم برویم و هر چه هستیم، باشیم » آنگاه از روي ماسه ها پر کشید و به سوي شرق، فوج و سرزمین زادگاهش چرخید.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب جاناتان مرغ دریایی - ریچارد باخ