خلقیات ما ایرانیان - محمدعلی جمالزاده‌

«خلقیات ما ایرانیان» اثری از محمدعلی جمالزاده‌، به دلایل عقب ماندگی و نواقص اخلاقی ایرانیان می پردازد. نویسنده راه بهبود جامعه و اجتماع ایران را آگاهی از معایب اخلاقی می داند و به بررسی خوی و خصلت ایرانیان از نوشته های خودیها و غیر خودیها پرداخته است. جمالزاده‌ معتقد است زمانی می توانیم بر مشکلی غالب آییم که بر ما مجهول نمانده باشد.

خلقیات ما ایرانیان - محمدعلی جمالزاده‌

سرجان ملکم مولف «تاریخ ایران» در خصوص وطن پرستی ایرانیان چنین مینویسد: «شاید صفت بارز ایرانیان آن نوع وطن پرستی نیست که در میان اروپائیان هست. یک فرد ایرانی شاید کمتر از هر فرد دیگری در روی زمین حاضر است در راه منافع کشور خود قدمی بردارد و وقتی او در فکر صلاح وطن خویش است که البته هیچگاه و بهیچوجه با منافع شخص او قابل قیاس نیست و باز در دلش میپندارد که در دنیا هیچ کشوری که شایستۀ مقایسه با ایران باشد وجود ندارد. به نطر من اگر ایرانیان محکوم به تبعید ابدی بشوند و به آنها اخظار شود که اگر باز پای به خاک اجدادی خود بگذارند سرنوشت مرگ خواهند داشت، نخواهند توانست از کثرت علاقه بتجدید دیدار وطن عزیز از بازگشت خودداری کنند و علاقۀ آنان به سرزمین نیاکان خویش نظیر دلبستگی بازماندگان یهوداست به بیت المقدس»

خرد به ما میگوید که اگر ما تغییر رویه و اخلاق ندهیم و حاضر نشویم که وضع و احوال خودمان را با نظر انصاف و واقع بینی بسنجیم و درصدد اصلاح خود برنیائیم ممکن است کم کم در میان مردم روزگار و ملتهای دنیای امروز و سازمانهای بین المللی و مجامع و محافل بزرگ و کوچک و همچنین بازار معاملات و داد و ستد جهانی و در جریانات همگانی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بدنام شویم و خدای ناخواسته احیاناً کار به رسوائی بکشد و رفته رقفته دیگر ما را در میدان فعالیتهای دنیا حریف جدی و مطمئن نشناسند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب خلقیات ما ایرانیان - محمدعلی جمالزاده‌