هنر خوب زندگي كردن - آندره موروا

هنر فکر کردن به نظر آندره موروا بزرگترین قدرت و بهترین وسیلۀ به دست آوردن سعادت است، در رمز دوست داشتن راز زندگی سعادتمند و رمز تشکیل عائله خوشبخت به خوبی پدیدار است.
به نطر موروا کار بهترین وسیلۀ اعمال قدرت و معرف درجۀ توانایی و قدرت شخصی است و...

 هنر خوب زندگي كردن - آندره موروا

پیروزمندان! فراموش نکنید که فتوحات بشری همیشه نسبی و موقتی است! هیچ کاری در این عالم هرگز برای همیشه به نظم و ترتیب نمی ماند.- هیچ پیروزی و فتح و ظفری نمی تواند باعث اطمینان ما به آیندۀ دور و دراز باشد. هیچ عهدنامه و قراردادی برای همیشه نمی تواند مشخصاً روابط بین الملل و معین سرحدات دول گردد. هیچ انقلابی نتوانسته است سعادت و خوشبختی جاودانۀ اجتماعی را تضمین کند.

آنچه را که دیروز انجام شده است امروز نیز می توان انجام داد، ولی آنچه که انجام نشده برای همیشه از دست رفته است...
محبت و تحسین و ستایش هیچکدام احتیاج به سن و سال ندارد و بر حسب گذشت سنین وضع اخلاقی و صفتی آنها عوض نمی شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب هنر خوب زندگي كردن - آندره موروا