هبوط - علی شریعتی

دلهاي بزرگ و احساسهاي بلند عشقهاي زیبا و پرشکوه می آفرینند. عشقهاي که جان دادن در کنارش آرزویی شورانگیز است اما کدام معشوقی مخاطب راستین چنین عشقی تواند بود؟ این عشقها همواره در فضاي مهگون و جادویی اسطوره و افسانه سرگردان اند و در دل کلمات شعر و در حلقوم ناله هاي موسیقی و در روح ناپیداي هنرها و یا در خلوت دردمند سکوت و حسرت و خیال و تنهایی چشم به راه آمدن کسی که می دانند نمی آید!

نوشتن دیدگاه