هبوط - علی شریعتی

هبوط نوشته علی شریعتی است.هبوط در ابتدا مانند کتاب كویر به صورت مجزا چاپ شده است.کتاب "هبوط در کویر" چکیده ای از کتابهای هبوط و کویراست.
هبوط، داستان سمبلیك آدم و هبوط او را از بهشت می‌نویسد كه در حقیقت فلسفة‌ تاریخ اوست كه به زبان نماد و سمبل حكایت می‌شود...

هبوط

 

 

مرا کسی نساخت، خدا ساخت؛ نه آنچنان که «کسی می خواست»، که من کسی نداشتم، کسم خدابود، کس بی کسان. او بود که مرا ساخت، آنچنان که خودش خواست، نه از من پرسید و نه از آن «منِ دیگر»م. من یک گلِ بی صاحب بودم. مرا از روح خود در آن دمید و، بر روي خاك و در زیر آفتاب،تنها رهایم کرد. «مرا به خود واگذاشت.» عاق آسمان!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب هبوط - علی شریعتی