هبوط - علی شریعتی

هبوط نوشته علی شریعتی است.هبوط در ابتدا مانند کتاب كویر به صورت مجزا چاپ شده است.کتاب "هبوط در کویر" چکیده ای از کتابهای هبوط و کویراست.
هبوط، داستان سمبلیك آدم و هبوط او را از بهشت می‌نویسد كه در حقیقت فلسفة‌ تاریخ اوست كه به زبان نماد و سمبل حكایت می‌شود...

هبوط

 

 

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن وچه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن وچه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.

وقتی خداوند خدا آشکار کرد که: «من برآنم تا براي خویش جانشینی در زمین بسازم برگونه ي خویش»، پشتم لرزید! از ترس و ادب حرفی نزدم اما خداخدا می کردم که فرشتگان که رویشان با خدا بازتر است چیزي بگویند. همه می دانستیم چه خواهد شد...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب هبوط - علی شریعتی