هبوط - علی شریعتی

هبوط نوشته علی شریعتی است.هبوط در ابتدا مانند کتاب كویر به صورت مجزا چاپ شده است.کتاب "هبوط در کویر" چکیده ای از کتابهای هبوط و کویراست.
هبوط، داستان سمبلیك آدم و هبوط او را از بهشت می‌نویسد كه در حقیقت فلسفة‌ تاریخ اوست كه به زبان نماد و سمبل حكایت می‌شود...

هبوط

 

 

چه سخت و غم انگیز است سرنوشت کسی که طبیعت نمی تواند سرش را کلاه بگذارد. چه تلخ است میوه ي درخت بینایی! 

در بهشت همه زیبایی ها، کام ها ورهایی ها، بر لب نهرهای سرشار شیر و عسل، تنها دیدن و تنها آشامیدن و تنها نشستن برزخی زیستن است. با درد ها و زشتی ها و ناکامی ها آسوده تر می توان "تنها" ماند، بی همدرد، بی غمگسار، بی دوست. این خود یک نوع نواختن دوست است.یک "مهربان بودن" با او است. در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب هبوط - علی شریعتی