هبوط - علی شریعتی

هبوط نوشته علی شریعتی است.هبوط در ابتدا مانند کتاب كویر به صورت مجزا چاپ شده است.کتاب "هبوط در کویر" چکیده ای از کتابهای هبوط و کویراست.
هبوط، داستان سمبلیك آدم و هبوط او را از بهشت می‌نویسد كه در حقیقت فلسفة‌ تاریخ اوست كه به زبان نماد و سمبل حكایت می‌شود...

هبوط

 

 

دلهاي بزرگ و احساسهاي بلند عشقهاي زیبا و پرشکوه می آفرینند. عشقهاي که جان دادن در کنارش آرزویی شورانگیز است اما کدام معشوقی مخاطب راستین چنین عشقی تواند بود؟ این عشقها همواره در فضاي مهگون و جادویی اسطوره و افسانه سرگردان اند و در دل کلمات شعر و در حلقوم ناله هاي موسیقی و در روح ناپیداي هنرها و یا در خلوت دردمند سکوت و حسرت و خیال و تنهایی چشم به راه آمدن کسی که می دانند نمی آید!

خود را در خویشتن گم کردن و نیافتن و، بدتر از این، از میان چندین چهره ي مشکوك و فرار و نامأنوس خود را به یقین و اطمینان بازنشناختن رنجی است که در تصور نمی گنجد و من آن را در دل احساس کرده ام.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب هبوط - علی شریعتی