هبوط - علی شریعتی

هبوط نوشته علی شریعتی است.هبوط در ابتدا مانند کتاب كویر به صورت مجزا چاپ شده است.کتاب "هبوط در کویر" چکیده ای از کتابهای هبوط و کویراست.
هبوط، داستان سمبلیك آدم و هبوط او را از بهشت می‌نویسد كه در حقیقت فلسفة‌ تاریخ اوست كه به زبان نماد و سمبل حكایت می‌شود...

هبوط

 

 

باز میگردم؛ رجعت! بهشتی را که ترك کردم می جویم. دستهایم را از آن گناه نخستین، عصیان،میشویم، همه ي غرفه هاي بهشت نخستینم را از خویشتن خویش فتح میکنم! طبیعت را، تاریخ را، جامعه را و خویشتن را. در آنجا من و عشق و خـدا دست در کار توطئه اي خواهیم شد تا جهان را از نو طرح کنیم، خلقت را بار دیگر آغاز کنیم. در این ازل دیگر خـدا تنها نخواهد بود. در این جهان مندیگر غریب نخواهم ماند. این فلک را از میان برمی داریم، پرده ي غیب را برمی داریم، ملکوت را به زمین فرود می آوریم. بهشتی که در آن همه درخت ممنوع اند، جهانی که دستهاي هنرمند ما معمار آناست...

گفتند بیعت کن! نکردم، گفتند بمان! نماندم، گفتند بخواه! نخواستم. رنجم دادند، اسیرم کردند،بی نامم کردند، بدنامم کردند، مجروحم کردند تا تسلیمم کنند و تسلیم نشدم، تا رامم کنند، رام نشدم، تا بشوم، نشدم، تا در غربت ماندگار شوم، تا با شب خو کنم.
همان ناشناسی که دلم را با او آشنا می یافتم نگذاشت تا با این آشناها که دلم با آنها بیگانگی می کرد بمانم.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب هبوط - علی شریعتی