حاصل روزهای ما - ایزابل آلنده

«حاصل روزهای ما» نوعی خود زندگی نامه نوشت و خاطرات ایزابل آلنده است. ایزابل آلنده بخشی از زندگی خود را در كتاب پائولا براي خوانندگان حكايت كرده بود و «حاصل روزهاي ما» را می توان ادامۀ آن دانست.

حاصل روزهای ما - ایزابل آلنده

این جا در دنیای که ترکش کرده ای، خدا را به گروگان گرفته اند و ادیان پوچی ساخته اند که قرنهاست به حیات خود ادامه می دهندو مرتباً بزرگ و بزرگتر می شوند. این ادیان انتقام جو هر چند از عشق و عدالت و کمک به همنوعان سخن می گویند ولی برای تحمیل آموزه های مذهبیشان از هیچ قساوتی فروگذار نیستند. مردان نام آورشان، آنها که سخت به گسنرش ادیانشان مشغولند،از دیدن شادی، لذت، کنجکاوی و تخیلات روی در هم می کشند و بر علیه آن حکم صادر و مجازاتش می کنند.

غم هیچ گاه به طور کامل از بین نخواهد رفت و تا ابد زیر پوست انسان زنده می ماند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب حاصل روزهای ما - ایزابل آلنده