هستی و نیستی - ژان پل سارتر

«هستی و نیستی» اثری فلسفی از ژان پل سارتر می باشد. سارتر در ضمن یک بیان کامل پس از اثبات هستی و نیستی و رابطه ای که بین انها وجود دارد بذکر تمام مقولات عالم هستی پرداخته و عواطف انسانی را مانند وجدان و عشق و نفرت و هوس و سایر تضادهای درونی و تعارض نفسانی را در جاهای مخصوص بطوری آشکار و مستدل و محکم شرح داده است که در فلسفه او روح کانت و هگل بطور توام مشاهده می شود.

هستی و نیستی - ژان پل سارتر

عشق یک صحنه تعارض است، هر عاشق تا وقتی که می خواهد دیگری دوستش بدارد قهراً این عشق حالتی از اسارت یعنی همه چیز خود را در اختیار معشوق گذاشته و هر دو طرف حالت آزادیخود را از دست میدهند و آنچه را که یکی از دیگزی می خواهد، دیگری هم به همان نسبت خواستار اسارت اوست...
عشق نمیخواهد آزادی را از بین ببرد اما تا وقتی که آزادی وجود دارد عشق بی آنکه آزادی را نابود سازد آنرا به اسارت میکشد.

آزادی دیگری اساس آزادی من است، و هر چه که او دارد من آنرا مخصوص خود میدانم، برای اینکه هستی من هم وابسته بوجود دیگری است ولی در عین حال چون بخودم عشق دارم و به آزادی و شخصیت خود علاقه مندم، خود را در مقابل دیگری مواجه با خطر میدانم، یعنی در این آزادی مواجه با خطر هستم این آزادی است که وجود مرا ساخته و برای بدست آوردن آن بخود هستی داده ام و همین آزادی است که مرا اسیر خود ساخته مرا وامیدارد که خود را از دیگری جدا سازم و تا این حد دانسته ام که هستی خود را وقتی قابل ارزش میدانم که بتوانم این آزادی را بدست بیاورم.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب هستی و نیستی - ژان پل سارتر