فلسفه حیات - آندره ژید

وظیفه امری وحشتناک است، اما وحشناک تر از آن پشیمانی ای است که از عدم ایفای وظیفه به آدمی دست می دهد...چه خوب بود که وامی وجود نداشت تا وام دیگر سربار آن نگردد...

نوشتن دیدگاه