فلسفه حیات - آندره ژید

اکنون از سواحل حزن آوری که می اندیشیدیم در آنها از ملامت خواهیم مرد دوریم و از کرانه هایی که شادی و نشاط در آنها ممنوع بود، دورتر.
بیایید از اینکه آنها را شناخته ایم شادمان باشیم زیرا جز با گذاشتن از آنها بدین جا نمی رسیدیم. برای رسیدن به نواحی سر به آسمان کشیده، طی کردن راههای دشوار ضروری است.

نوشتن دیدگاه