فلسفه حیات - آندره ژید

فلسفۀ حیات اثر آندره ژید، دو داستان مملو از رمزها و نمادهاست. داستان «سفر اورین» سفر روحانی دریانوردانی مجهول الهویت است و داستان دوم، «پرومته سست زنجیر» روایتی تازه و تغییر شکل یاقته از یک افسانه ی یونانی است. 

فلسفه حیات - آندره ژید

وظیفه امری وحشتناک است، اما وحشناک تر از آن پشیمانی ای است که از عدم ایفای وظیفه به آدمی دست می دهد...چه خوب بود که وامی وجود نداشت تا وام دیگر سربار آن نگردد...

اکنون از سواحل حزن آوری که می اندیشیدیم در آنها از ملامت خواهیم مرد دوریم و از کرانه هایی که شادی و نشاط در آنها ممنوع بود، دورتر.
بیایید از اینکه آنها را شناخته ایم شادمان باشیم زیرا جز با گذاشتن از آنها بدین جا نمی رسیدیم. برای رسیدن به نواحی سر به آسمان کشیده، طی کردن راههای دشوار ضروری است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب فلسفه حیات - آندره ژید