گفتگوهای تنهایی - علی شریعتی

گفتگو های تنهایی مجموعه ای دو جلدی از بیان حس درونی علی شریعتی است و گفتگویی با خودش برای همه!

گفتگوهای تنهایی - علی شریعتی

چه رقت بار است نالیدن یک شیر! همچون گریستن یک مرد است! همه از طوطی که در قفس اسیرش کرده اند شکوه میکنند ، به باغ وحش برو! یک نره شیر وحشی را ، پادشاه وحوش ، سلطان جنگل که سایه اش در صحرا هراس میافکند و نعره اش در کوهسار لرزه میانداخت وسگان و روبهان و شغالان وگوسفندان و ماران و سوسماران و خزند گان کثیفی که سینه بر خاک میکشند وصیادان طماعی که با تفنگ به صید می آیند از او میهراسیدند ، می گریختند و... حال که در باغ وحش در قفسی آهنین و تنگ اسیرش کرده اند آنچنان تنگ که سری نمی تواند برگرداند و ببین که یک خدمتکار بزدل و نوکر صفتی نگهبان او است. خوراکش می دهد!

اما میگویند... شب ها که می شود،آنوقت ...آنوقت که شب ها می شود... چه می دانم؟
شیر ، روزها پیش چشم آدمها و حیوان ها، پیش چشم نگهبانش هرگز نمی نالد...

چقدر ایمان خوب است ! چه بد می کنند آنها که می کوشند انسان را از ایمان محروم کنند!
چه ستمکار مردمی هستند این به ظاهر دوستداران بشر !دروغ می گویند ، دروغ ،نمی فهمند یا می فهمند و نمی خواهند ، نمی توانند بخواهند. اگر ایمان نباشد زندگی تکیه گاهش چه باشد؟ اگر عشق نباشد چه آتشی زندگی را گرم کند ؟اگر نیایش و پرستش نباشد زندگی را به چه کار شایسته ای صرف توان کرد؟

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب گفتگوهای تنهایی - علی شریعتی