قدرت نامحدود - آنتونی رابینز

«قدرت نامحدود» یا نیروی بیکران اثری از آنتونی رابینز می باشد.
آنتونی رابینز: «هدف این کتاب است که شما را با چیزی که موجب تحول زندگی من به سمت بهتر شدن بود، شریک کند. امیدوارم اصول تکنیکی و استراتژیکی، مهارت ها و تعلیمات فلسفی که صفحات این کتاب است به شما همان نیرویی را بدهد که به من داده است. نیرویی که به شکلی سحرآمیز باعث تحقق آرزوهایمان می شود و در وجود خودمان است. وقت آن است که آزادش کنیم...»

قدرت نامحدود - آنتونی رابینز

چگونه زندگی کردن به چگونه گذراندن آن بستگی دارد.
خلیل جبران می گوید:«شیمیدانی که می تواند از قلب خود عناصر مهربانی، احترام، شگفتی و بخشش را خارج کند و آنها را با هم ترکیب کند، اتم عشق را خلق می کند»

دنیایی که در آن زندگی می کنیم همان دنیایی است که خواسته یا ناخواسته در زندگی انتخاب کرده ایم. اگر سعادت را برگزینیم سعادتمند می شویم و اگر بدبختی را برگزینیم بدبخت می شویم.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب قدرت نامحدود - آنتونی رابینز