قدرت دولت و فرد - برتراند راسل

مجموعۀ شش سخنرانی برتراند راسل که به مسائل مهم اجتماعی و روانشناسی پرداخته و تحت عنوان «قدرت دولت و فرد» گرد آمده و چاپ شده است.
عناوین شش سخنرانی: «همبستگی اجتماعی و طبیعت بشری، همبستگی اجتماعی و دولت، نقش فردیت، مبارزه فنون و طبیعت بشری، نظارت و ابتکار، اخلاق فردی و اجتماعی»

 قدرت دولت و فرد - برتراند راسل

ما دو هدف اصلی در فعالیتهای اجتماعی تشخیص داده ایم از یک طرف امنیت و عدالت احتیاج به یک دولت متمرکز دارد که این دولت جهانی درآید تا بتواند مقید باشد-از طرف دیگر پیشرفت و ترقی احتیاج به ابتکار شخصی و فردی دارد که با نظم اجتماعی سازگار باشد.

یک جامعه سالم و مترقی هم احتیاج بنظارت مرکزی دارد و هم احتیاج به ابتکارهای فردی و گروهی، بدون نظارت هرج و مرج بوجود می آید و بدون ابتکار رکود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب قدرت دولت و فرد - برتراند راسل