قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار - محمدعلی جمالزاده‌

«قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار» مجموعه‌ای متشکل از٬ دوازده داستان کوتاه اثری از محمدعلی جمالزاده‌ است.
داستانهای این مجموعه عبارتد از: عروسی داریم وعروسی، نوروز و عیدی خاله خداداد، قبل بر وزن دهل، تعصب یک‌طرفه، بگیرو نده، خیرخواهی محض، دلی دارد زیبا، صالح و طالح، سقط فروش، پیر قوم، نان و دندان، پینه‌دوز شیراز

قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار - محمدعلی جمالزاده‌

عشق و عشق بازی هم مانند بسیاری از چیزهای این جهان گذران دیر یا زودگذران است. هر غنچه ای گل می شود و هر گلی هم دو روزه نوبت اوست. اما دوستی و عوالم دوستی و صحبت دوستان لذت دیگری دارد که هر چند مانند لذت عشق و عاشقی مستی بخش نیست ولی در عوض دوام و ثبات و آرامش و صفای مداومی دارد که اختصاص به خودش دارد و سخت گرانبهاست.

شاید مفید و مقتضی باشد به دفاتر علوم امروزی فصلی افزوده شود مبنی بر اینکه در این دنیا کارها همه نسبی است و هر قاعده علمی هر قدر هم ثابت و مسلم باشد استثناهایی دارد و به قول حکما و علما همین استثناهاست که موید آن قاعده است و هر اصل و قاعده ای را محقق می دارد و ثابت می سازد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار - محمدعلی جمالزاده‌