قلعه سفید - اورهان پاموک

«قلعه سفید» رمانی از اورهان پاموک، داستان مرد ایتالیایی است که در سفر دریایی توسط ناوگان امپراطوری عثمانی اسیر شده و سپس توسط استاد عثمانی که شباهت زیادی به او دارد به بردگی گرفته می‌شود.
استاد، دانش مرد ایتالیایی را از او آموخته و علم را به عنوان ابزاری برای رسیدن به جاه‌طلبی‌هایش مورد استفاده قرار می‌دهد و...

قلعه سفید - اورهان پاموک

اگر تمام عمر را در سیاحت، در راه های بی پایان گذرانده و به دنبال داستانها گشته باشم، باید در روی زمین در پی چیزهای غریب و حیرت آور بگردیم، نه در درون خودمان!
کاویدن درونمان، زیاد اندیشیدن دربارۀ خودمان، بدبختمان می کند.

خیلی ها معتقدند زندگی مقدر وجود ندارد و هر سرگذشتی در اصل زنجیره ای از تصادف هاست. اما کسانی هم که به این گفته معتقدند، در مقطعی از زندگیشان، وقتی برمی گردند و به گذشته می نگرند، به این نتیجه می رسند که هر کدام از تصادفهای زندگیشان یک ضرورت بوده است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب قلعه سفید - اورهان پاموک