غرب زدگی - جلال آل احمد

غرب زدگی اثری از جلال آل احمد است.
نگاه جلال به مقولۀ غرب‌زدگی نگاهی‌ آسیب‌شناسانه است. غرب و شرق برای او در قدم اول نه سیاسی است و نه فلسفی و نه حتی جغرافیایی، بلکه بیشتر مفهوم اقتصادی و اجتماعی دارد.
غرب زدگی آفتی است که ار غرب می‌آید و ما کشورهای جهان سومی و از پیشرفت وامانده را مانند طاعون گرفتار و بیمار می‌کند و...

غرب زدگی

روزگار ما دو دنیاست  یکی  در جهت ساختن و پرداختن و صادر کردن ماشین، و دیگری درجهت مصرف کردن و فرسوده کردن و وارد کردن آن.یکی سازنده و دیگری مصرف کننده...

حرف اصلی این است که ما نتوانسته ایم شخصیت " فرهنگی- تاریخی " خودمان را در قبال ماشین وهجوم جبری اش حفظ کنیم. بلکه مضمحل شده ایم. حرف دراین است که ما نتوانسته ایم موقعیت سنجیده و حساب شده ای در قبال این هیولای قرن جدید  بگیریم. تا وقتی ماهیت و اساس و فلسفه تمدن غرب را در نیافته ایم همچون آن خریم که در پوست شیر رفت. و دیدیم که چه به روزگارش آمد.اینکه ما تا وقتی مصرف کننده ایم.- تا وقتی ما ماشین را نساخته ایم- غربزده ایم. غربزدگی مشخصه دورانی ازتاریخ است که به مقدمات ماشین یعنی به علم جدید و تکنولوژی آشنا نشده ایم.

غرب در یک معنا یعنی ممالک سیر و شرق یعنی ممالک گرسنه. برای من دولت آفریقای جنوبی هم تکه ای ازغرب است. گرچه د رمنتهی الیه جنوبی آفریقا ست واغلب ممالک امریکای لاتین جزو شرقند. گرچه آن طرف کره ی ارضند...
واضح است که ما ازین دسته ی دومیم. ازدسته ی ممالک گرسنه.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب غرب زدگی - جلال آل احمد