گنجینه ناچیز - موریس مترلینگ

«گنجینه ناچیز» با فصل سکوت و مفهوم سکوت از دیدگاه موریس مترلینگ آغاز و به درک عظمت جهان که در برابر عالم اسرار گنجینه ای ناچیز است، می پردازد.

گنجینه ناچیز - موریس مترلینگ

اشک لازمه عشق است.
اشک باید در راه عشق بریزد و نهال آنرا قوت دهد.
درد و رنج اولین غذای عشق است و عشقی که با درد و رنج پرورش داده نشود ، مانند کودک نوزادی می ماند که بخواهند او را مانند یک مرد بزرگ تغذیه کنند و البته چنین طفلی به زودی می میرد!

باید دید که دشمن درونی قصد دارد ما را به کجا ببرد و تا چه حد خواستار بدبختی و نابودی ماست.
شخصی که دچار بدبختی سختی شده چنان دستخوش انقلاب روحی میشود که پس از سالها ممکن است عوارض آن برایش باقی بماند ولی در ظاهر چیزی از اسرار درون او مشهود نمی شود، فقط اشکی که از گونه اش می چکد ممکن است بیننده را از مشاهده، متاثر و آگاه کند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب گنجینه ناچیز - موریس مترلینگ