غزلی ز دگر سو - ادگار آلن پو

«غزلی ز دگر سو» گزیده ای از اشعار ادگار آلن پو که توسط علی اکبر خانجانی انتخاب و ترجمه شده است. «کلاغ سیاه»، «برای آنّی»، «زنگوله ها»، «به هلن» از جمله اشعار مشهور این کتاب می باشد.

غزلی ز دگر سو - ادگار آلن پو

بنگرید
چگونه تاریخ ھای قلب وحشی
به نظر می رسد که نوشته می شوند
بر آن حبابھای بلورین آسمان !
چه ظلمتی ست اندوه !
چه روشن است امید !
و چه آرام و خموش است دریای غرور !
و چه جسور است یک ھمّت بلند !
و چه عمیق و بی انتھاست شوق دِوست داشتن!

سپاس را زمین و آسمان
و سپاس بیشتر بر زمان
که آن خطر جان
و آن بحران بیکران بگذشت
و آن بیماری کهن و مُسری از در گذشت
و آن تب مرموز
که نامش زندگی است
دست آخر از سر، گذشت...

ناله و زاری ،
آه و ھِق ھِق و بیقراری
ھم اینک چه قرار گرفته در این خلوتگه بی عاری
و چه آرام شده است صدای مرگبار قلبم :
آن صدای ھولناک طپش!
طپش غربت و بی یاری ،
تھوّع و بیماری ،
دردِ مستبد و ھاری :
ھم اینک چه فروکش کرده است .
و چه پایان گرفته است آن تب :
بتی که قلبم را خاکستر نمود
بتی که مغزم را پریشان کرد
بتی که جانم را به آتش کشید
بنی که نامش «زندگی» ست...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب غزلی ز دگر سو - ادگار آلن پو