فراسوی ذهنم - ریچارد باخ

«فراسوی ذهنم»، در تعقیب ریچارد باخ در سفری خواننده را به میان انسانهایی که همگی به نوعی در کار صنعت هواپیمایی هستند،می برد. فراسوی دهنم این نکته را یادآور می شود که رویای ما ممکن است در پس محدوده ی زمان، فاصله و اعتقاد کمرنگ به نظر آید، ولی آنها هرگز فراتر از دسترس نمی روند.

فراسوی ذهنم - ریچارد باخ

هر آنچه وجود دارد، هستی اش حتماً دلیلی دارد. خرده های نان روی میز ما هستند، نه برای آنکه یادآوری از طعم نان امروز صبح باشند؛ آنجا هستند، چون ما خواسته ایم باشند؛ آنها را پاک نکرده ایم. همه چیز دلیلی دارد. حتّی  خردترین جزئیات کلیدی، دارای دلیلی هستند.

من معتقد هستم که ادراک ما از یک لبخند، حتّی در یک لحظه یا به کوتاهی یک هزارم ثانیه باقی خواهد ماند زیرا که ذهن ما نسبت به تصاویر چهره ی انسان ها، بسیار حساس است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب فراسوی ذهنم - ریچارد باخ