فقط غیرممکن غیرممکن است - آنتونی رابینز

«فقط غیرممکن غیرممکن است» اثری از آنتونی رابینز می باشد؛ «چرا زندگی بعضی ها نمونه و سرمشق است و زندگی بعضی دیگر مایه ی عبرت هستند؟ وقتی می گویی این امر غیرممکن است، کمی دقت کن؛ زیرا چیزی که دیروز ناممکن بود؛ امروز ممکن شده است. دلتان می خواهد شما را چگونه به یاد آورند؟ به صورت انسانی عظیم؟ پس از هم اکنون دراین جهت حرکت کنید...»

فقط غیرممکن غیرممکن است -  آنتونی رابینز

اگر بتوانی بفهمی که تو یک معجزه و استعداد خداداد هستی، این بخشی از تعریف تو از خودت می شود، بدون این که مغرور شوی. و ناگهان می بینی زندگی ات کیفیت بهتری دارد و نوع اعمالت فرق کرده و بازدهی زندگیت تغییر فاحشی کرده است.

متعهد شوید هر روز روش کوچکی پیدا کنید که پیوسته همه بخش های زندگیتان را بهبود بخشید و این کار به شما ثروتی معنوی خواهد داد که بسیار فراتر از تصوراتتان خواهد بود؛ زیرا این پیشرفت های کوچک چشمگیر نیستند، چنان موفقیتی را قطعه قطعه بر روی هم بنا خواند کرد که یک روز بیدار خواهید شد و کشف خواهید کرد که زندگی کنونیتان یک رویا بوده است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب فقط غیرممکن غیرممکن است - آنتونی رابینز