فرزندان یخ - جک لندن

«فرزندان یخ» مجموعه ای از داستانهای کوتاه، نوشتۀ جک لندن می باشد.
کتاب از 9 داستان کوتاه: «در جنگل های شمال، پیمان پیران، چون زمانهای قدیم، دره طلا، مردان سرزمین آفتاب، بیماری رئیس قبله، نام بوک درغگو، سلطان رازها، قانون زندگی» تشکیل شده است.

فرزندان یخ - جک لندن

سرزمین فرزندانش را صدا می کند، همۀ سرزمینها فرزندانشان را صدا می کنند، همچنین نژادها صدا می کنند، غاز با غاز جفت می شود ولی قو با مرغابی کوچک جفت نمی شود، درست نیست که قو با مرغابی کوچک جفت شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب فرزندان یخ - جک لندن