فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

فراسوی نیک و بد (درآمدی بر فلسفه آینده) اثر فریدریش نیچه، با یک پیش گفتار و نه فصل و یک شعر پایانی گام هایی مصمم برای بازسنجی ارزش هاست. نویسنده مقصودش را از نگارش این کتاب نگاه به فلسفه آینده عنوان می‌کند. 

فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

دوست داشتن دشمن خویش را به گمانم خوب آموخته باشیم: این کار امروزه هزاران بار به صورتهای ریز و درشت روی می دهد؛ و براستی، گهگاه کاری برتر و عالیتر از آن می کنیم - یعنی می آموزیم که خوار بداریم آنگاه که دوست می داریم، آن هم درست آنگاه که عاشق بیقرار چیزی هستیم: اما اینها همه را ناخوداگاه ، چنان بی هیاهو و بی نمایش برگزار می کنیم و با چنان فروتنی و ظرافت پنهانی که دهان را از آوردن کلامهای پرطمطراق و قالب بندیهای اخلاقی در این باب باز می داریم...

آنکه ندیده است دستی را که نوازش کنان می کُشد، زندگی را خوب ننگریسته است...
هولناک است از تشنگی در دریا هلاک شدن. چرا باید حقیقت خویش را چنان نمک آلود کرد که دیگر - تشنگی را فرو ننشاند؟

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه