اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - ژان پل سارتر

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر "5"

گوشه گیری و کاهلی روش کسانی است که می گویند: آنچه را که من نمی توانم کرد دیگران می توانند. اگزیستانسیالیسم درست در نقطۀ مقابل این فکر قرار دارد، زیرا معتقد است که واقعیتی وجود ندارد، جز در عمل. حتی از این مرحله هم پیشتر میرود، زیرا بر آن معتقد است که بشر جز «طرح» خود هیچ نیست.
بشر وجود ندارد مگر در حدی که طرحهای خود را تحقق می بخشد.