اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - ژان پل سارتر

من نمی توانم مطمئن باشم که دوستان مبارز، پس از مرگ من، کار مرا تا مرحلۀ کمال ادامه خواهند داد. زیرا میدانم که این آدمیان آزادند و فردا آزادانه دربارۀ سرنوشت بشر در آن روزگار تصمیم خواهند گرفت. فردا ، پس از مرگ من، ممکن است دوستان تصمیم به استقرار فاشیسم بگیرند و سایر مردمان ممکن است چنان ترسو و بی حمیت باشند، که دست آنان را در این کار باز بگذارند. از این زمان، فاشیسم «حقیقت بشری» خواهد شد، و بدا به حال ما.

نوشتن دیدگاه