اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - ژان پل سارتر

کسی که دروغ می گوید و با گفتن این که همۀ مردم چنین نمی کنند، برای خود عذری می تراشد، کسی که با وجدان خود بر سر ستیز است. زیرا عمل دروغ گفتن یعنی به دروغگوئی ارزش عام و کلی بخشیدن.

نوشتن دیدگاه