اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - ژان پل سارتر

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر کتابی از ژان پل سارتر می باشد. نویسنده معتقد است وجود انسان مقدم بر ماهیت اوست‏ و بشر مسئول وجود خویشتن است و باید با انتخاب، راه خود و راه همه آدمیان را تعیین کند.
این کتاب خلاصه ای از اصول اگزیستانسیالیسم  سارتر است و از اگزیستانسیالیسم، در برابر بعضی از ایرادهائی که به آن کرده اند، دفاع می کند.

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - سارتر

منظور از اگزیستانسیالیسم، فلسفه ای است که زندگی بشر را ممکن می سازد، و از طرفی اعلام میدارد که هر حقیقتی و هر عملی، متضمن یک محیط و یک درون گرائی بشری است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - ژان پل سارتر