اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - ژان پل سارتر

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر کتابی از ژان پل سارتر می باشد. نویسنده معتقد است وجود انسان مقدم بر ماهیت اوست‏ و بشر مسئول وجود خویشتن است و باید با انتخاب، راه خود و راه همه آدمیان را تعیین کند.
این کتاب خلاصه ای از اصول اگزیستانسیالیسم  سارتر است و از اگزیستانسیالیسم، در برابر بعضی از ایرادهائی که به آن کرده اند، دفاع می کند.

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - سارتر

کسی که دروغ می گوید و با گفتن این که همۀ مردم چنین نمی کنند، برای خود عذری می تراشد، کسی که با وجدان خود بر سر ستیز است. زیرا عمل دروغ گفتن یعنی به دروغگوئی ارزش عام و کلی بخشیدن.

نخستین کوشش اگزیستانسیالیسم آن است که فرد بشری را مالک و صاحب اختیار آنچه هست قرار دهد و مسئولیت کامل وجود او را بر خود او مستقر کند . هنگامی که ما می گوئیم  بشر مسئول وجود خویشتن است منظور این نیست که بگوئیم آدمی فقط مسئول فردیت خاص خود است بلکه می گوئیم هر فردی مسئول تمام افراد بشر است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - ژان پل سارتر