اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - ژان پل سارتر

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر کتابی از ژان پل سارتر می باشد. نویسنده معتقد است وجود انسان مقدم بر ماهیت اوست‏ و بشر مسئول وجود خویشتن است و باید با انتخاب، راه خود و راه همه آدمیان را تعیین کند.
این کتاب خلاصه ای از اصول اگزیستانسیالیسم  سارتر است و از اگزیستانسیالیسم، در برابر بعضی از ایرادهائی که به آن کرده اند، دفاع می کند.

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - سارتر

گوشه گیری و کاهلی روش کسانی است که می گویند: آنچه را که من نمی توانم کرد دیگران می توانند. اگزیستانسیالیسم درست در نقطۀ مقابل این فکر قرار دارد، زیرا معتقد است که واقعیتی وجود ندارد، جز در عمل. حتی از این مرحله هم پیشتر میرود، زیرا بر آن معتقد است که بشر جز «طرح» خود هیچ نیست.
بشر وجود ندارد مگر در حدی که طرحهای خود را تحقق می بخشد.

من نمی توانم مطمئن باشم که دوستان مبارز، پس از مرگ من، کار مرا تا مرحلۀ کمال ادامه خواهند داد. زیرا میدانم که این آدمیان آزادند و فردا آزادانه دربارۀ سرنوشت بشر در آن روزگار تصمیم خواهند گرفت. فردا ، پس از مرگ من، ممکن است دوستان تصمیم به استقرار فاشیسم بگیرند و سایر مردمان ممکن است چنان ترسو و بی حمیت باشند، که دست آنان را در این کار باز بگذارند. از این زمان، فاشیسم «حقیقت بشری» خواهد شد، و بدا به حال ما.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - ژان پل سارتر