عشق چگونه زایل می شود - لئو تولستوی

عشق چگونه زایل می شود مجموعه ای از داستانهای کوتاه لئو تولستوی می باشد.
کتاب از هفت داستان کوتاه: «نیکلای پالکین»، «یک روح ساده»، «شب احیای تراز جوان»، «عشق چنین زایل می شود»، «کار یکروزه بازل کشیش»، «مشمولها»، «دعای سه پیرمرد» تشکیل شده است.

عشق چگونه زایل می شود - لئو تولستوی

در وسط دعا سر این کلمات ایستاد:
«همانطور که ما کسانی که ما را رنجانده اند می بخشیم، شما هم رنجش را ببخشید» یادش آمد که شب گذشته شاگرد کشیش، در حال مستی، در موقع عبور او این کلمات را زیر لب گفته بود:«فریسیان، دوروها»
بازیل دادیدوویچ عیوب فراوان در خود می دید، ولی از این تهمت دورویی مخصوصاً در خشم شد. بر شاگرد کشیش خشم گرفته بود. اکنون لبانش زمزمه می کرد:«همانطور که ما می بخشیم...» و پیش خود افزود:«خدا با او باشد»

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب عشق چگونه زایل می شود - لئو تولستوی