انتقام شوهر - لئون تولستوی

انتقام شوهر رمانی از لئو تولستوی می باشد. راویِ داستان که در حال سفر با قطار است در کوپه خود با مردی به نام «وزدنیشیوف» که همسر خود را به قتل رسانده همصحبت می شود و پوزدنیشیوف داستان زندگی خود را برای او تعریف می کند.

انتقام شوهر - لئون تولستوی

اگر شرابخواری و کشیدن تریاک و اعتیاد بمخدرات برای مبتلایان نقصی محسوب می شود، هرزگی و شهوترانی هم از بزرگترین عیوب به شمار می رود...
همچنانکه مرد شراب خوار و افیونی از راه رفتن و رنگ چهره اش شناخته می شود، مرد زناکار و هرزه هم از نگاههای دزدکیش که زیر چشمی انجام میگیرد، شناخته میگردد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب انتقام شوهر - لئون تولستوی