اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس

اعتماد به نفس يا خودباوری هرگز با غرور؛ منيت و خود بزرگ بيني يکي نيست. اعتماد به نفس به اين معناست که خودتان را باور کنيد. غرور و منيت آن است که بخواهيد به ديگران اثبات کنيد از آنان بهتر و برتريد.

نوشتن دیدگاه