اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس

نقطه اي که در آن از تعقيب رويا هايتان چشم پوشي مي کنيد همان نقطه اي است که اعتماد به نفس شما در آن آسيب ديده و مختل شده است؛ اين نقطه همان نقطه ای است که در آن به خودتان اعتماد کافي نداريد...
چنانچه ميخواهيد موفق باشيد بايد کاري صورت دهيد و اشتباه هاي زيادي مرتکب شويد؛ هر کس موفق شده و به جايي رسيده که از آن خوشحال است مي بايست روزي جايي را که بوده نيز تحمل مي کرده!
چنانچه بخواهيد صبر کنيد تا اعتماد به نفس کافي براي تعقيب رويا هايتان به دست آوريد ممکن است مجبور باشيد تا ابد صبر کنيد.

نوشتن دیدگاه