اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس

برخي اوقات فکر مي کنيم رسيدن به برخي موفقيت ها در زندگي مي بايست احساس اعتماد به نفس زيادي در ما توليد کنند. با تلاش فراوان نيز به آن موقعيتها دست پيدا مي کنيم. اما اعتماد به نفسي که به خود وعده داده بوديم خبري نيست؛ پس احساس مي کنيم شياداني بيش نيستيم...
اعتماد به نفس واقعي هيچ گونه ارتباطي با آن چه در زندگي بيروني شما اتفاق مي افتد ندارد. اعتماد به نفس واقعي زاييده شغل شما نيست . اعتماد به نفس راستين ؛ نتيجه باور قلبي و دروني شما به تواناييها و قابليت هاي تان است. اين باور که هر کاري را بخواهيد؛ ميتوانيد انجام دهيد.

نوشتن دیدگاه