اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس

باربارا دی آنجليس کمبود اعتماد به نفس را یکی از دلایل مهم ضعف و تخریب شادی و موفقیت می داند.باربارا دی آنجليس در کتاب «اعتماد به نفس» به شناسایی نقاط قوت، روشهای ایجاد اعتماد به نفس و متوقف کردن نقاط ضعف پرداخته و تفاوت میان اعتماد به نفس و خودپسندی و ترک عادت خود کم بینی را مورد بررسی قرار می دهد. و در فصلی از کتاب به تقویت مهارت و تسلط بر سه نوع اعتماد به نفس «رفتاری ،عاطفی و معنوی» می پردازد.

اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس

آیا فکر میکنید زمانی که به موفقیتهای مورد نظرتان رسیدید اعتماد به نفس خواهید داشت؟
خودتان را همین طور که هستید بپذیرید شما شایستگی این را دارید که خودتان را همین طور که هستید محترم بدانید و به خود انرژی دهید تا قدمهای بعدی را در راه رشد خود بردارید.

اعتماد به نفس واقعی و درست دقیقا معنای خود این کلمه است یعنی اعتماد به خود، به عزم و اراده ی خود، به اینکه در زمان مقرر از تمام مهارتها و توان خود استفاده خواهید کرد تا کاری را که درست میدانید انجام دهید،حسی که تمام مدت با انسان خواهد بود چه زمان موفقیت و چه زمان شکست.
اعتماد به نفس واقعی یعنی من میتوانم...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس