اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس

باربارا دی آنجليس کمبود اعتماد به نفس را یکی از دلایل مهم ضعف و تخریب شادی و موفقیت می داند.باربارا دی آنجليس در کتاب «اعتماد به نفس» به شناسایی نقاط قوت، روشهای ایجاد اعتماد به نفس و متوقف کردن نقاط ضعف پرداخته و تفاوت میان اعتماد به نفس و خودپسندی و ترک عادت خود کم بینی را مورد بررسی قرار می دهد. و در فصلی از کتاب به تقویت مهارت و تسلط بر سه نوع اعتماد به نفس «رفتاری ،عاطفی و معنوی» می پردازد.

اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس

اعتماد به نفس يا خودباوری هرگز با غرور؛ منيت و خود بزرگ بيني يکي نيست. اعتماد به نفس به اين معناست که خودتان را باور کنيد. غرور و منيت آن است که بخواهيد به ديگران اثبات کنيد از آنان بهتر و برتريد.

نقطه اي که در آن از تعقيب رويا هايتان چشم پوشي مي کنيد همان نقطه اي است که اعتماد به نفس شما در آن آسيب ديده و مختل شده است؛ اين نقطه همان نقطه ای است که در آن به خودتان اعتماد کافي نداريد...
چنانچه ميخواهيد موفق باشيد بايد کاري صورت دهيد و اشتباه هاي زيادي مرتکب شويد؛ هر کس موفق شده و به جايي رسيده که از آن خوشحال است مي بايست روزي جايي را که بوده نيز تحمل مي کرده!
چنانچه بخواهيد صبر کنيد تا اعتماد به نفس کافي براي تعقيب رويا هايتان به دست آوريد ممکن است مجبور باشيد تا ابد صبر کنيد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس